Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  ► Εισαγωγή
  ► Φοίτηση
  ► Προϋπηρεσία
  ► Αναγνώριση Προσόντων
  ► Εγγραφή ΤΕΕ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Φοίτηση ως Πολιτικός Μηχανικός

  Από το χειμερινό εξάμηνο 1984/85 μέχρι και το θερινό εξά-μηνο 1991 φοίτησα στο Darmstadt της Γερμανίας Πολιτικός Μηχανικός. Στην Γερμανία συνηθίζεται η ονομασία «Τεχνικό Πανεπιστήμιο» που αντιστοιχεί σε Ανώτατο Πολυτεχνείο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.

Η φοίτηση ήταν χωρισμένη σε προκαταρκτική (4 εξάμηνα) και κύρια φοίτηση. Στα πλαίσια της προκαταρκτικής φοίτη-σης διδάσκονταν κυρίως τα μαθήματα Τεχνική Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική και Γεωδαισία (Τοπογραφία), στα οποία έδωσα και στις εξετάσεις για το προδίπλωμα. Άλλα δευτε-ρεύοντα μαθήματα ήταν π.χ. η χημεία, η εποικοδομητική γεωμετρία, η θεωρία κατασκευαστικής ύλης, η γεωλογία κ.λ.π.

Η κύρια φοίτηση ήταν καταχωρισμένη σε οχτώ ενότητες μα-θημάτων που αφορούν τους πολιτικούς μηχανικούς και ήταν ως εξής:

• Σιδηροδρομικά, Οδοποιία και Συγκοινωνιακά
• Ύδρευση, Αποχέτευση και Χωροταξία
• Υδρ. εγκαταστάσεις, Τεχνική Υδραυλική και Υδρολογία
• Λειτουργία και Διαχείριση εργοταξίων
• Στατική
• Μεταλλικές κατασκευές
• Ολόσωμες κατασκευές
• Εδαφομηχανική και Γεωτεχνικά

Στα πλαίσια των παραδόσεων κάθε φοιτητής επέλεγε τέσσε-ρις απ΄αυτές τις ενότητες, ως κύριες ενότητες, στις οποίες δέχονταν εντατική εκπαίδευση και στους οποίους αργότερα θα έδινε και στις διπλωματικές εξετάσεις. Οι υπόλοιπες τέσ-σερις ενότητες έκλειναν πρόωρα ως δευτε-ρεύοντες σύμ-φωνα με τους κανονισμούς και τις αντίστοιχες εξετάσεις.

Μέσα από τις τέσσερις κύριες ενότητες έπρεπε να επιλεχθεί μία προς ιδιαίτερη εξειδίκευση, με ακόμη περισσότερη εκπαί-δευση, η οποία υπoχρεωτικά εξεταζόταν ξεχωριστά (σε επι-πλέον ακρόαση). Στην ενότητα αυτή ήταν υποχρεωτική ή εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πέραν των αναφερ-θέντων εξετάσεων.

Στην περίπτωση μου αυτό ήταν η ενότητα Σιδηροδρομικά, Οδοποιία και Συγκοινωνιακά (δηλαδή κυρίως μελέτες οδο-ποιίας και διαχείριση / συντήρηση οδών, μελέτες σιδηροδρό-μων και όλων των συγκοινωνιακών μέσων και χώρων).

Το Δίπλωμα του Πολυτεχνείου
TU Darmstadt

Κάντε κλικ για μεγέθυνση

© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017