Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  ► Εισαγωγή
  ► Φοίτηση
  ► Προϋπηρεσία
  ► Αναγνώριση Προσόντων
  ► Εγγραφή ΤΕΕ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναγνώριση Ακαδημαϊκού Τίτλου (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

  Το 2006 ξεκίνησα την διαδικασία αναγνώρισης του πτυ-χίου μου ή όπως λέγεται επίσημα του ακαδημαϊκού τίτ-λου μου. Η αρμόδια υπηρεσία για την αναγνώριση είναι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που αντικατέστησε το παλιό ΔΙΚΑΤΣΑ.

Για την κατάθεση εγγράφων χρειάστηκαν 2-3 ταξίδια στην Γερμανία (προμήθεια δικαιολογητικών), πολλές επί-σημες μεταφράσεις, και πάνω απ΄ όλα χρήματα. Για την διαδικασία αναγνώρισης χρειάστηκαν αρκετός χρόνος και υπομονή.

Τελικά όμως το 2007 αναγνωρίστηκε ο τίτλος μου δίχως καμία δυσκολία, αφού η τριτοβάθμια εκπαίδευση μου α-νταποκρίνεται σε όλους τους ισχύοντες κανόνες της ισοτιμίας.Το Πτυχίο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Αναγνώριση του Ακαδημαϊκού Τίτλου

Κάντε κλικ για μεγέθυνση

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Ι.)

  Το 2008 αναγνωρίστηκαν ύστερα από αντίστοιχη ενέρ-γειά μου το πτυχίο μου αλλά και όλα τα ως τότε υπάρ-χοντα επαγγελματικά προσόντα μου, δηλαδή η προϋπη-ρεσία όπως προκύπτει από το πρακτικό. Αυτός ο τρόπος αναγνώρισης που δεν είναι πολύ γνωστός σε όλους ό-σους τους αφορά γίνεται μέσω του Συμβουλίου Ανα-γνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) στο Υ-πουργείο Εθνικής Παιδείας.

Η αναγνώριση γίνεται πολύ ποιο εύκολα και ο χρόνος μέσα στον οποίο η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκλη-ρωθεί καθορίζεται από την στιγμή της κατάθεσης των δικαιολογιτικών.

Με την απόφαση του Σ.Α.Ε.Ι. απέκτησα π.χ. το δικαίωμα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δίχως εξε-ταστική συνέντευξη όπως συνηθίζεται (υπάρχει αντίστοι-χο ΠΔ).Η Απόφαση του Σ.Α.Ε.Ι.
Αναγνώριση των Επαγγλεματικών Προσόντων

Κάντε κλικ για μεγέθυνση

© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017