Αρχή Επικοινωνία
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ελένης Ζωγράφου 29
45332 Ιωάννινα
E-Mail: office@tzimogiannis.gr

Τηλ: (+30) 265 111 90 81
Κιν: (+30) 69 89 59 01 51

• ΑΡΧΗ
• ΠΡΟΦΙΛ
• ΓΡΑΦΕΙΟ
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  ► Οικοδομικές Άδειες
  ► Ρύθμιση Αυθαιρέτων
  ► Ενεργειακά Θέματα
    ► ► Ενεργειακές Μελέτες
    ► ► Πιστοποιητικό
  ► Μελέτες Δημόσιων Έργων
  ► Τοπογραφικά Διαγράμματα
  ► Διαχείριση Πολυκατοικιών
• ΑΡΘΡΑ
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ενεργειακές Μελέτες (Κ.Εν.Α.Κ.)

  Με την εφαρμογή του νόμου 3661/2008 πλέον με κάθε αί-τηση οικοδομικής αδείας η προσκόμιση της λεγόμενης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ως ένα από τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης (δηλαδή ανακαίνιση με δαπάνες από 25% της αξίας του κτιρίου και άνω).

Η νομοθεσία αποβλέπει με τον τρόπο αυτό να μείωση ση-μαντικά της ανάγκες της οποιαδήποτε μορφής ενέργειας των κτιρίων στο μέλλον, ώστε έτσι αφ΄ ενός να εξοικονο-μηθεί ενέργεια, αφ΄ ετέρου να προστατευτεί το περιβάλλον από ρίπους που εκπέμπονται κατά την παραγωγή πρωτο-γενούς μορφής ενέργειας.

Με βάση τον παραπάνω νόμο η ενεργειακή μελέτη είναι το ίδιο σημαντική, όπως για παράδειγμα η μελέτη στατικής επάρκειας κ.λ.π.

Η ενεργειακή μελέτη περιέχει ως αποτέλεσμα καθορισμούς όχι μόνον ως προς την θερμομόνωση (αν και αυτή είναι ένα σημαντικό τμήμα της μελέτης), αλλά και πολλαπλά άλλα στοιχεία, όπως τον βιοκλιματικό προσανατολισμό του κτι-ρίου, από τον οποίο προκύπτει η μέγιστη δυνατή εκμετάλ-λευση ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, ή η καλύτερη δυνα-τή σκίαση, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια για ψύξη.

Όμως οι στόχοι αυτού του ειδικού τύπου μελέτης δεν στα-ματούν εδώ. Μελετούνται επίσης όλα τα ηλεκτρικά και μη-χανολογικά συστήματα κατά το ίδιο τρόπο, πάλι με στόχο την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Μετά την έγκριση της μελέτης εκδίδεται όπως και στην επι-θεώρηση υφιστάμενων κτιρίων ένα Πιστοποιητικό Ενερ-γειακής Απόδοσης, το οποίο απεικονίζει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου, και από το οποίο προκύπτει και η ενεργειακή κατηγορία στην οποία εντάσσεται το κτίριο.

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ


Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.
© ΗΛΙΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2017